තෛරොක්සින් සහ තෛරොයිඩ්.

අපි ඊයේ කතා කලා ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය මගින් අපගේ සිරුරට යම් වෛරසයක් හෝ බැක්ටීරියාවක් ඇතුළු වූ විට ඒවා විනාශ කරන්නට අවශය ප්‍රතිශක්තිය නිපදවා ගන්නා තුරු සිරුරේ…

ඔබටත් උණ ගන්නවාද?

ඔබටත් උණ ගන්නවාද?

අපි මේ ගෘප් එක පටන් ගන්නට හේතු වුයේ පෝශණය සහ රෝග අතර ඇති සම්බන්ධතාවය ජනතාව අතර ප්‍රචලිත කිරීමටයි. එපමණක් නොව රෝග ඇතිවිම සහ පවත්වාගෙන යෑම…